fbpx

Studium coacha

Start najbliższej edycji 16-17 maja 2020 r.
Warto jednak zapisać się już dziś i skorzystać z rabatu nawet do 1.500 złobowiązuje do 29 lutego!.

STUDIUM ZAWODOWE COACHA BIZNESU to kompleksowy program szkoleniowy przygotowujący do roli coacha.

Program Studium jest przygotowany w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenia coachingowe we współpracy z organizacjami biznesowymi oraz w oparciu o najlepsze doświadczenia związane z kształceniem life coachów i coachów biznesu.

Szkolimy w oparciu o standardy największej na świecie organizacji zrzeszającej coachów – International Coach Federation (ICF).

Uczestnicy Studium w trakcie szkolenia rozwijają 11 Kompetencji Kluczowych Coacha ICF – więcej o kompetencjach

Jakość naszej pracy została doceniona przez największą organizację zrzeszającą coachów na świecie – International Coach Federation. Studium Zawodowe Coacha Biznesu uzyskało akredytację ACTP (Accredited Coaching Training Program), co daje wiele korzyści naszym absolwentom przy staraniu się o akredytacje na poziomie ACC (Associate Certified Coach) oraz PCC (Professional Certified Coach).

DLACZEGO NASZE STUDIUM?

 • Program jest zgodny z wymogami ICF i przygotowuje do akredytacji na poziomie Associate Certified Coach. Program obejmuje 60 godzin kształcenia kompetencji coachingowych ICF.
 • W ramach Studium oferujemy 11 godzin mentor coachingu, w tym: 4 dwugodzinne sesje grupowe i 3 sesje indywidualne.
 • Zajęcia prowadzą wyłącznie akredytowani coachowie i trenerzy coachingu. Sesje mentor coachingu są prowadzone przez coachów na poziomie Professional Certified Coach i Master Certfied Coach.
 • W trakcie Studium prezentujemy różne specjalizacje coachingowe – life coaching, coaching kariery, coaching przedsiębiorczości i coaching biznesowy.
 • Absolwenci Studium otrzymują wsparcie w zakresie budowania praktyki coachingowej dzięki stażom w Studium Coacha i stażom u naszych Partnerów Biznesowych.
 • Absolwenci uzyskują ułatwienia w procesie ubiegania się o akredytację ICF na poziomie ACC (Associate Certified Coach), w tym: zwolnienie z egzaminu ustnego, niższe opłaty akredytacyjne oraz krótszy czas uzyskania certyfikatu (4 tygodnie zamiast 14 tygodni).

CELE SZKOŁY

Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie uczestników do pełnienia roli coacha, w tym w szczególności:

 • Rozwój umiejętności coachingowych w pracy z klientami indywidualnymi i biznesowymi.
 • Przygotowanie do zdobycia akredytacji International Coach Federation.
 • Prezentacja sprawdzonych narzędzi, technik i modeli coachingowych, w tym autorskiego modelu NOVO.
 • Stworzenie okazji do doświadczenia na sobie mocy coachingu.
 • Prezentacja przykładowych wdrożonych programów coachingowych w organizacjach.
 • Wsparcie na etapie wdrażania nabytych umiejętności.

O STUDIUM

Coaching jest doskonałą metodą pracy z ludźmi, którzy chcą się rozwijać i pełniej korzystać z własnego potencjału. Prowadzenie sesji coachingowych wymaga od coacha posiadania szeregu specjalistycznych kompetencji. Studium Zawodowe Coacha Biznesu powstało z myślą o tych wszystkich, którzy chcą pracować, bądź już pracują z indywidualnymi Klientami i potrzebują efektywnych narzędzi i specyficznych umiejętności do tego, aby móc wyzwolić moc, która nich tkwi.

Studium Zawodowe Coacha Biznesu jest kursem, który kończy się egzaminem i dyplomem ukończenia Studium Zawodowego Coacha Biznesu oraz Certyfikatem i tytułem Coacha Biznesu NOVO. Program kursu i końcowy egzamin jest zgodny z standardami International Coach Federation. Program przygotowuje do akredytacji na poziomie Associated Certified Coach (ACC). Cykl zajęć trwa 6 miesięcy i obejmuje: 4 zjazdy weekendowe (sobota i niedziela), 6 grupowych telefonicznych teleklas oraz 3 indywidualne telefoniczne sesje superwizyjne, w tym w szczególności:

 • 60 godzin zegarowych zajęć kursu podstawowego (56 godzin szkolenia w sali, 4 godziny grupowych sesji telefonicznych),
 • 11 godzin zegarowych mentor coachingu (8 godzin mentor coachingu grupowego i 3 godziny mentor coachingu indywidualnego),
 • 10 godzin zegarowych indywidualnej pracy coachingowej w roli coacha i klienta /tzw. peer-coaching/,

Studium ma charakter praktyczny i warsztatowy. 80% zajęć to intensywny trening umiejętności, podczas których rozwijanych jest 11 kluczowych kompetencji International Coach Federation. Prezentowana podczas zajęć teoria podawana jest w ilości koniecznej do zrozumienia istoty coachingu i do skutecznej praktyki coachingowej, Podczas sesji wykorzystywane są różnorodne metody rozwojowe, tj. demonstracje sesji coachingowych, interwizja i superwizja sesji prowadzonych przez uczestników Studium.

Wszystkie zajęcia kursu podstawowego oraz wszystkie sesje mentor coachingu są realizowane w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym (ogółem 71 godzin zegarowych).

Zajęcia prowadzone są wyłącznie przez certyfikowanych coachów International Coach Federation. Mentor coaching prowadzą coachowie z akredytacją na poziomie MCC (minimum 2500 godzin praktyki coachingowej) oraz PCC (minimum 500 godzin praktyki coachingowej).

Program kierowany jest do:

 • trenerów,
 • doradców zawodowych,
 • psychologów,
 • terapeutów,
 • nauczycieli,
 • liderów zespołów roboczych i projektowych,
 • menedżerów,

oraz wszystkich tych, którzy wspierają innych w relacji 1 na 1.

PROGRAM SZKOŁY

Moduł wprowadza w tematykę coachingu. Prezentujemy podstawowe zasady pracy coachingowej oraz specyfikę coachingu. Podczas szkolenia ćwiczymy bazowe umiejętności coacha. Prezentujemy podstawowe techniki i modele coachingowe oraz wyjaśniamy, jak je zastosować w pracy z klientami. Uczestnicy mają możliwość doświadczania na sobie procesu coachingu.

TREŚCI SZKOLENIOWE:

 • Specyfika i warunki coachingu.
 • Coaching a inne metody pracy w relacji indywidualnej.
 • Zastosowania coachingu.
 • Podstawowe umiejętności coacha – pętla coachingu.
 • Rola coachee w procesie coachingowym.
 • Relacja i partnerstwo w coachingu.
 • Proces coachingu:
  • Etapy i struktura procesu coachingowego.
  • Cele w procesie coachingowym – wizja, cele na proces coachingowy, cele na sesje.
  • Wizualizacja i praca z celami.
  • Praca z wartościami w coachingu.
  • Poziomy Diltsa
 • Przykłady programów coachingu.
 • Kodeks Etyczny i standardy zawodu coacha.

Podczas pierwszego zjazdu koncentrujemy się na Kluczowych Kompetencjach Coacha wg ICF:

 • Zgodność z wytycznymi Kodeksu Etycznego i standardami zawodu coachingu.
 • Uzgodnienie kontraktu coachingu.
 • Budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa w coachingu.

W trakcie modułu koncentrujemy się pogłębianiu wykorzystania umiejętności coacha do efektywnej pracy z klientami. Prezentujemy kolejny zestaw narzędzi do pracy coachingowej, jednakże nasza uwaga utrzymuje się w obszarze wykorzystania kompetencji coachingowych na wyższych poziomach.

TREŚCI SZKOLENIOWE:

 • Zadawanie mocnych pytań w coachingu.
 • Przegląd w coachingu.
 • Praca z metaforą w coachingu.
 • Praca z emocjami.
 • Słuchanie na wielu poziomach.
 • Gry i karty coachingowe.
 • Odzwierciedlanie, czyli lustro społeczne.
 • Praca na zasobach klienta i wzmacnianie.
 • Obecność coachingowa i „taniec” z klientem.
 • Zmiana perspektyw i praca z przestrzenią.
 • Bezpośrednia komunikacja w coachingu.
 • Elementy prowokatywne w coachingu.

Podczas drugiego zjazdu koncentrujemy się na Kluczowych Kompetencjach Coacha wg ICF:

 • Obecność coachingowa.
 • Aktywne słuchanie.
 • Zadawanie pytań sięgających sedna.
 • Bezpośrednia komunikacja.
 • Budowanie świadomości.

Moduł jest realizowany z wykorzystaniem kontekstów – pracy w tzw. coachingu życiowym oraz coachingu kariery. W trakcie szkolenia uczymy wykorzystywaia specyficznych narzędzi i sposobów pracy w określonym kontekście – uwzględniając w szczególności aspekt postawy coacha. To jaki coach jest, jak postrzega klienta oraz jak formuje daną relację – decyduje nie tylko o specyfice tej relacji, jaką jest coaching, ale także o efektywności procesu.

TREŚCI SZKOLENIOWE:

Life coaching:

 • Specyfika life coachingu.
 • Kim jest klient life coachingowy i jakie ma potrzeby?
 • Specyficzne narzędzia w pracy z klientem indywidualnym.
 • Indywidualny, a jednak biznesowy – obszary, które pojawiają się w life coachingu.
 • Przykładowe programy life coachingowe.
 • Rozkładanie akcentów w life coachingu.
 • Kontraktowanie i budowanie partnerstwa w life coachingu.
 • Perspektywa relacyjna i zadaniowa.

Coaching kariery:

 • Specyfika coachingu kariery.
 • Narzędzia career coacha.
 • Przykładowe programy coachingu kariery.
 • Dodatkowe, niecoachingowe obszary wsparcia w rozwoju kariery.
 • Personal branding.
 • Przykładowe programy coachingu kariery.

Coaching w obszarach:

 • Ograniczających przekonań.
 • Misji oraz Tożsamości.

Podczas trzeciego zjazdu koncentrujemy się na Kluczowych Kompetencjach Coacha wg ICF:

 • Projektowanie działa.
 • Planowanie i wytyczanie celów.
 • Zarządzanie postępami i zaangażowaniem.

Moduł dotyka specyfiki coachingu biznesowego. W trakcie szkolenia prezentujemy sposoby i narzędzia niezbędne do pracy ze specyficznymi wyzwaniami biznesowymi. Prezentowane techniki omawiamy w oparciu o nasze doświadczenia z pracy coachingowej w organizacjach. Uczestnicy mają możliwość obserwować sesje coachingu w biznesie, a także okazję do poznania podstaw budowania wizerunku coacha biznesowego i funkcjonowania na rynku w tym obszarze.

TREŚCI SZKOLENIOWE:

 • Specyfika coachingu w realiach biznesu.
 • Trójstronna relacja i kontraktowanie programów biznesowych.
 • Wizerunek coacha biznesowego.
 • Proces sprzedaży, sesje próbne.
 • Ustalanie efektywnych miar osiągnięcia celów biznesowych.
 • Przykładowe programy coachingowe.
 • Narzędzia oceny – ocena 360st oraz AC/DC jako miary efektywności przed i po procesie coachingu biznesowego.
 • Marketing w coachingu.
 • Jak funkcjonować jako coach na rynku – podstawy.

Podczas czwartego zjazdu koncentrujemy się na integracji wszystkich 11 Kluczowych Kompetencji Coacha wg ICF, co stanowi preludium do pracy w ramach PROGRAMU MENTOR COACHINGU.

Program Mentor Coachingu przygotowuje do egzaminu akredytacyjnego International Coach Federation na poziomie Associate Certified Coach (ACC).

Program obejmuje 8 godzin mentor coachingu grupowego oraz 3 godziny mentor coachingu indywidualnego. Mentor coaching właśnie w takim zakresie jest jednym z warunków akredytacyjnych na poziomie ACC – więcej informacji na stronach ICF.

Mentor coaching grupowy jest realizowany w formie czterech 2-godzinnych grupowych teleklas i trzech 1-godzinnych indywidualnych sesji telefonicznych.

Dodatkowo w ramach kształcenia podstawowego realizujemy 2 dodatkowe teleklasy poświęcone standardom International Coach Federation. Teleklasy poświęcone są przede wszystkim standardom etycznym i kompetencyjnym opisanym w Kodeksie Etycznym ICF.

Moduły 1 – 4 odbywają się w soboty w godzinach 10:00-18:00 oraz w niedziele w godzinach 9:00-17:00.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

Warunkiem uczestnictwa w Studium Zawodowym Coacha Biznesu jest:

 • ukończenie studiów magisterskich oraz przynajmniej rok pracy zawodowej,
 • ukończenie studiów licencjackich lub inżynierskich i przynajmniej trzy lata pracy zawodowej,
 • ukończenie szkoły średniej oraz sześć lat doświadczenia w zarządzaniu ludźmi lub firmą, konsultingu, trenerstwie lub edukacji.

Pozytywne przejście procesu rekrutacji – podczas procesu rekrutacji sprawdzana jest: 1) motywacja do uczestnictwa w projekcie, 2) możliwość zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności w obecnej lub przyszłej pracy zawodowej.

Proces rekrutacji oparty jest na wywiadzie prowadzonym przez doświadczonego mentor coacha i superwizora coachingu.

Szczegółowe warunki określające:

 • potwierdzenia uczestnictwa w programie,
 • ukończenia programu,
 • zasad rezygnacji z uczestnictwa w programie,
 • odwołania programu,

są opisane w Formularzu Zgłoszeniowym, który otrzymasz, kiedy napiszesz do nas.

Koszt uczestnictwa w Studium Zawodowym Coacha Biznesu wynosi 8.650 zł (z VAT). Koszt obejmuje program mentor coachingu w wymiarze 10 godzin wymagany do akredytacji International Coach Federation na poziomie Associate Certified Coach (ACC).

Warto zapisywać się z wyprzedzeniem. Rabaty na edycję startującą w czerwcu:

Przy zgłoszeniu do 30 kwietnia cena na edycje wynosi 8.150 zł.
Przy zgłoszeniu do 31 marca cena na edycje wynosi 7.650 zł.
Przy zgłoszeniu do 29 lutego cena na edycje wynosi 7.150 zł

Warunkiem uzyskania rabatu jest wpłata minimum 25% ceny za kurs.

Dodatkowe rabaty możesz uzyskać przy płatności jednorazowej i zgłoszeniach grupowych.
Powyższe rabaty nie łączą się ze specjalnymi kuponami rabatowymi.
Płatności można rozkładać na raty.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o rabatach i systemie płatności.

Zapraszamy do zapoznania się z terminami aktualnych i przyszłych edycji Studium Zawodowego Coacha Biznesu.

Osoby zainteresowane uczestnictwem, zachęcamy do przejrzenia informacji o programie i warunkach uczestnictwa.

NAJBLIŻSZE PLANOWANE EDYCJE
Kliknij w nazwę edycji, aby sprawdzić harmonogram poszczególnych sesji szkoleniowych.

Warszawa - 26 edycja (maj 2020)

 • Zjazd 1. NARZĘDZIA I TECHNIKI COACHINGOWE: 16-17 maja 2020 r. 
 • Zjazd 2. COACHING – POGŁĘBIANIE UMIEJĘTNOŚCI: 6-7 czerwca 2020 r.
 • Zjazd 3. POSTAWA COACHA – LIFE COACHING I COACHING KARIERY: 27-28 czerwca 2020 r.
 • Zjazd 4. OBSZARY SPECJALIZACJI – COACHING W BIZNESIE: 22-23 sierpnia 2020 r.
 • 2 x GRUPOWE SESJE MERYTORYCZNE (2 X 1,5 godz. w formie teleklas) – 1 września (wtorek), 16 września (środa) – zawsze o godz. 17:30
 • 4 x GRUPOWE SESJE MENTOR COACHINGU (4 x 2 godz. w formie teleklas) – 29 września (wtorek), 14 października (środa), 27 października (wtorek), 18 listopada (środa) – zawsze o godz. 17:30
 • 3 x INDYWIDUALNE SESJE MENTOR COACHINGU (3 x 1 godz.) – terminy ustalane indywidualnie

EDYCJE W TRAKCIE
Kliknij w nazwę edycji, aby sprawdzić harmonogram poszczególnych sesji szkoleniowych.

Warszawa - 25 edycja (styczeń 2020)

 • Zjazd 1. NARZĘDZIA I TECHNIKI COACHINGOWE: 11-12 stycznia 2020 
 • Zjazd 2. COACHING – POGŁĘBIANIE UMIEJĘTNOŚCI: 1-2 lutego 2020
 • Zjazd 3. POSTAWA COACHA – LIFE COACHING I COACHING KARIERY: 22-23 lutego 2020
 • Zjazd 4. OBSZARY SPECJALIZACJI – COACHING W BIZNESIE: 14-15 marca 2020
 • 2 x GRUPOWE SESJE MERYTORYCZNE (2 x 1,5 godz. w formie teleklas) – 25.02 (wtorek), 12.03 (czwartek)  – zawsze o godz. 17:30
 • 4 x GRUPOWE SESJE MENTOR COACHINGU (4 x 2 godz. w formie teleklas) – 24.03 (wtorek), 7.04 (wtorek), 22.04 (środa), 7.05 (czwartek) – zawsze o godz. 17:30
 • 3 x INDYWIDUALNE SESJE MENTOR COACHINGU (3 x 1 godz.) – terminy ustalane indywidualnie

Lublin - 2 edycja (listopad 2019)

 • Zjazd 1. NARZĘDZIA I TECHNIKI COACHINGOWE: 23-24 listopada 2019 
 • Zjazd 2. COACHING – POGŁĘBIANIE UMIEJĘTNOŚCI: 14-15 grudnia 2019
 • Zjazd 3. POSTAWA COACHA – LIFE COACHING I COACHING KARIERY: 11-12 stycznia 2020
 • Zjazd 4. OBSZARY SPECJALIZACJI – COACHING W BIZNESIE: 8-9 lutego 2020
 • 2 x GRUPOWE SESJE MERYTORYCZNE (2 X 1,5 godz. w formie teleklas) – 11 lutego (wtorek), 27 lutego (czwartek) – zawsze o godz. 17:30
 • 4 x GRUPOWE SESJE MENTOR COACHINGU (4 x 2 godz. w formie teleklas) – 11 marca (środa), 26 marca (czwartek), 6 kwietnia (poniedziałek), 20 kwietnia (poniedziałek) – zawsze o godz. 17:30
 • 3 x INDYWIDUALNE SESJE MENTOR COACHINGU (3 x 1 godz.) – terminy ustalane indywidualnie

Warszawa - 24 edycja (wrzesień 2019)

 • Zjazd 1. NARZĘDZIA I TECHNIKI COACHINGOWE: 21-22 września 2019 
 • Zjazd 2. COACHING – POGŁĘBIANIE UMIEJĘTNOŚCI: 19-20 października 2019
 • Zjazd 3. POSTAWA COACHA – LIFE COACHING I COACHING KARIERY: 23-24 listopada 2019
 • Zjazd 4. OBSZARY SPECJALIZACJI – COACHING W BIZNESIE: 7-8 grudnia 2019
 • 2 x GRUPOWE SESJE MERYTORYCZNE (2 x 1,5 godz. w formie teleklas) – 17.12 (wtorek), 8.01 (środa)  – zawsze o godz. 17:30
 • 4 x GRUPOWE SESJE MENTOR COACHINGU (4 x 2 godz. w formie teleklas) – 22.01 (środa), 4.02 (wtorek), 19.02 (środa), 3.03 (wtorek) – zawsze o godz. 17:30
 • 3 x INDYWIDUALNE SESJE MENTOR COACHINGU (3 x 1 godz.) – terminy ustalane indywidualnie

EDYCJE ZAKOŃCZONE

Warszawa – 23 edycja / 29 edycja (maj 2019)
Warszawa – 22 edycja / 28 edycja (luty 2019)
Warszawa – 21 edycja / 27 edycja (grudzień 2018)
Warszawa – 20 edycja / 26 edycja (wrzesień 2018)
Warszawa – 19 edycja / 25 edycja (maj 2018)
Lublin – 1 edycja / 24 edycja (kwiecień 2018)
Warszawa – 18 edycja / 23 edycja (luty 2018)
Warszawa – 17 edycja / 22 edycja (grudzień 2017)
Olsztyn – 1 edycja / 21 edycja (październik 2017)
Warszawa – 16 edycja / 20 edycja (październik 2017)
Poznań – 2 edycja / 19 edycja (październik 2017)
Warszawa – 15 edycja / 18 edycja (maj 2017)
Warszawa – 14 edycja / 17 edycja (styczeń 2017)
Warszawa – 13 edycja / 16 edycja (listopad 2016)
Warszawa – 12 edycja / 15 edycja (wrzesień 2016)
Warszawa – 11 edycja / 14 edycja (kwiecień 2016)
Warszawa – 10 edycja / 13 edycja (marzec 2016)
Warszawa – 9 edycja (styczeń 2016)
Warszawa – 8 edycja (listopad 2015)
Warszawa – 7 edycja (wrzesień 2015)
Warszawa – 6 edycja (maj 2015)
Katowice – 2 edycja (kwiecień 2015)
Warszawa – 5 edycja (styczeń 2015)
Katowice – 1 edycja (listopad 2014)
Poznań – 1 edycja (listopad 2014)
Warszawa – 4 edycja (październik 2014)
Warszawa – 3 edycja (lipiec 2014)
Warszawa – 2 edycja (maj 2014)
Warszawa – 1 edycja (marzec 2014)

Jeśli chcesz wziąć udział w Studium Zawodowym Coacha Biznesu, pobierz formularz zgłoszeniowy, wydrukuj go, uważnie przeczytaj warunki uczestnictwa w programie, wypełnij i odeślij na nasz numer fax: (89) 679 53 54 lub adres e-mail: biuro@pracownianovo.pl.

W razie pytań lub wątpliwości pisz do nas lub dzwoń – Kontakt

Mamy przekonanie, że to co robimy jest wartościowe merytorycznie i bardzo dobrze prowadzone. Wiemy jednak, że kupowanie szkoleń, to jak kupowanie kota w worku. Jedyne, co możesz sprawdzić, to nasze referencje. Zobacz, co inni piszą o naszej pracy:

Referencje Michała – profil na Goldenline.pl
Referencje Rafała – profil na Goldenline.pl, profil na LinkedIn.pl

Zadowolenie naszych przyszłych absolwentów to nasz absolutny priorytet. Tak samo jak Tobie, nam również zależy na Twoim sukcesie w roli trenera biznesu. Twoje umiejętności budują naszą markę i reputację w branży.

Dlatego gwarantujemy jakość.
Gwarantujemy 100% zadowolenia!

Zapytaj, dlaczego warto pracować z nami!

Odpowiemy na każde Twoje pytanie lub wątpliwość.
 • Zapytaj o program.
 • Zapytaj o kadrę trenerską.
 • Zapytaj o warunki uczestnictwa.