Polityka szkoleń NOVO

Ogólna polityka w zakresie niepełnosprawności:

Pracownia Coachingu NOVO (NOVO sp. z o.o.) wspiera osoby niepełnosprawne i zobowiązuje się zapewnić im dostęp do racjonalnych usprawnień. Oprócz tego Pracownia Coachingu NOVO zabrania dyskryminowania ze względu na niepełnosprawność i zapewnia równe możliwości wszystkim osobom niepełnosprawnym. Pracownia Coachingu NOVO zobowiązuje się zapewnić dostęp do racjonalnych usprawnień, zgodnych ze wszystkimi przepisami lokalnymi i państwowymi. Osoby, które mają dalsze pytania dotyczące tej polityki, albo które chciałyby zgłosić prośbę dotyczącą usprawnień, powinny się skontaktować z Agnieszką Bloch (adres e-mail: biuro@pracownianovo.pl).

Wsparcie procesu uczenia:

Naszym celem jest stworzenie takiego środowiska uczenia się, które wychodzi naprzeciw potrzebom każdego uczestnika naszych szkoleń. Jesteśmy w stanie pomóc pokonać wiele trudności z uczeniem się, tak aby nasz program był bardziej dostępny. Prosimy skontaktować się z Agnieszką Bloch (adres e-mail: biuro@pracownianovo.pl) przed dokonaniem zapisu, aby zweryfikować czy dane potrzeby mogą być zaadresowane.

Osoby, które nie są w stanie pokonać trudności z uczeniem się:

Pracownia Coachingu NOVO nie jest obecnie w stanie pomóc w pokonaniu trudności z uczeniem się lub niepełnosprawności fizycznych, które uniemożliwiają korzystanie z zajęć online za pomocą komputera. Osoby, które mają pytania na temat niniejszego zapisu naszej polityki szkoleniowej proszone są o kontakt z Agnieszką Bloch (adres e-mail: biuro@pracownianovo.pl).

Oświadczenie DEIJ

W lipcu 2020, Globalna Rada Dyrektorów zatwierdziła Oświadczenie ICF na temat Różnorodności, Inkluzywności, Przynależności i Sprawiedliwości. Następnie, pracownicy i grupa wolontariuszy-liderów z sześciu organizacji rodziny ICF również podpisali powyższe oświadczenie. Jest ono zestawieniem zasad odzwierciedlającym stanowisko, do przyjęcia którego zapraszamy wszystkich członków ICF, posiadaczy akredytacji i akredytowanych dostawców szkoleń.

Członkowie ICF i posiadacze akredytacji mieszkają i pracują w ponad 140 krajach na świecie. ICF jest prężnie rozwijającą się międzynarodową społecznością, oddaną wspólnej wizji uczynienia coachingu integralną częścią dobrze prosperującego społeczeństwa. Nasza misja to doprowadzenie do globalnego rozwoju coachingu. By tak się stało, musimy zastanowić się nad naszymi obszarami do rozwoju i zdać sobie sprawę z możliwości wprowadzania ulepszeń. Nie wolno nam ignorować wyzwania, w obliczu których staje wielu coachów i klientów coachingu z powodu problemów systemowych w ich społecznościach.

Jako członkowie społeczności ICF, wyznajemy kluczowe wartości takie jak uczciwość, doskonałość, współpraca i szacunek. Fundamentem tych wartości jest wspólne zaangażowanie w różnorodność, inkluzywność, przynależność i sprawiedliwość.

Różnorodność, inkluzywność, przynależność i sprawiedliwość będą stały na czele każdej decyzji podejmowanej w ramach naszego Stowarzyszenia. Na drodze do naszej wizji, zobowiązujemy się cenić unikalne talenty, obserwacje i doświadczenia, które są zasługą każdego coacha i klienta.

Pracownia Coachingu NOVO jako akredytowany dostawca szkoleń coachingowych zgadza się z powyższą polityką i dokłada wszelkich starań, aby wprowadzać ją w życie każdego dnia.

Polityka niedyskryminacji

Polityka Pracowni Coachingu NOVO mówi o tym, że:

 • Rekrutacja i zatrudnianie wszystkich pracowników odbywa się bez dyskryminowania żadnej osoby ze względu na rasę, wiek, wyznawaną religię, kolor skóry, wiarę, pochodzenie, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, stan cywilny, niepełnosprawność czy status weterana.
 • Pracownicy nie będą dyskryminowali żadnego innego pracownika ani uczestnika ze względu na rasę, wiek, wyznawaną religię, kolor skóry, wiarę, pochodzenie, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, stan cywilny, niepełnosprawność czy status weterana.
 • Każdy może zostać uczestnikiem, bez względu na rasę, wiek, wyznawaną religię, kolor skóry, wiarę, pochodzenie, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, stan cywilny, niepełnosprawność czy status weterana.
 • Wszyscy pracownicy, uczniowie i inni uczestnicy kursów NOVO mają prawo przebywać w środowisku wolnym od dyskryminacji i nękania. Chodzi tu, między innymi, o dyskryminację i nękanie ze względu na rasę, wiek, wyznawaną religię, kolor skóry, wiarę, pochodzenie, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, stan cywilny, niepełnosprawność czy status weterana. Nasza organizacja nie toleruje i nie będzie tolerowała żadnych zachowań pracowników, uczniów, kontraktorów, gości i dostawców, które bez przyczyny przeszkadzałyby innemu uczestnikowi uczyć się w przyjaznym środowisku.

Uczestnicy, którzy chcieliby zgłosić przypadki dyskryminacji, proszeni są o zastosowanie się do zapisów naszej Polityki zażaleń (Politykę zażaleń można znaleźć poniżej). Pracownia Coachingu NOVO niezwłocznie zbada wszystkie roszczenia i zgłoszenia niewłaściwych zachowań.

Polityka zażaleń

Pracownia Coachingu NOVO robi wszystko, aby zapewnić równe traktowanie każdej osobie i ustosunkowywać się do wszelkich zażaleń w sposób niezwłoczny i sprawiedliwy. Uczestnicy mają prawo złożyć skargę odnośnie treści, sposobu ich prezentowania, sposobu prowadzenia kursu albo zachowania nauczyciela/osoby prowadzącej którykolwiek nasz kurs. Dołożymy wszelkich starań, aby zaadresować wszystkie skargi w sposób, który zapobiegnie dalszym problemom.

Proces składania zażaleń został opisany poniżej:

 • Uczestnik powinien w pierwszej kolejności postarać się rozwiązać problem bezpośrednio z nauczycielem/trenerem, pracownikiem lub innym uczestnikiem, którego dotyczy problem. Jeśli uczestnik nie czuje się na tyle komfortowo, aby osobiście porozmawiać z daną osobą, może on przejść do kroku nr. 2.
 • Jeśli uczestnik nie czuje się na tyle komfortowo, aby osobiście porozmawiać z daną osobą lub nie jest w stanie rozwiązać problemu bezpośrednio, powinien złożyć pisemną skargę do Dyrektora Programowego Pracowni Coachingu NOVO (michal.bloch@pracownianovo.pl) w przeciągu 14 dni. Dyrektor Programowy zapozna się ze sprawą i porozmawia z uczniem w przeciągu 14 dni od otrzymania skargi. Dyrektor Programowy będzie wspólnie ze wszystkimi zaangażowanymi w sprawę stronami pracował nad jej rozwiązaniem.
 • Jeśli uczestnik uważa, że jego problem nie został rozwiązany w sposób dla niego satysfakcjonujący, pisemna prośba o ponowne rozpatrzenie powinna zostać wysłana do Dyrektora Programowego Pracowni Coachingu NOVO (michal.bloch@pracownianovo.pl) do weryfikacji. Apelacja powinna zawierać pierwotną skargę i powód/powody, dla których uczestnik nie jest usatysfakcjonowany zaproponowanym rozwiązaniem. Apelacja zostanie zweryfikowana i pisemna odpowiedź zostanie dostarczona do uczestnika w ciągu 14 dni. Od decyzji dotyczących apelacji nie ma odwołania.

Polityka uczestnictwa

Aby nasze programy coachingowe zakończyły się powodzeniem, niezbędne jest pełne zaangażowanie wszystkich uczestników. Zapisanie się na którykolwiek nasz kurs jest równoznaczne z tym, że uczestnik będzie brał czynny udział we wszystkich sesjach najlepiej jak potrafi. Chodzi tu, między innymi, o pojawianie się na zajęciach na czas, przestrzeganie kodeksu postępowania i angażowanie się w proponowane na kursie aktywności.

Obecność i polityka związana z nieobecnościami spowodowanymi chorobą

Aby otrzymać zaświadczenie o uczestnictwie w naszych kursach, w minimalnej liczbie godzin szkoleniowych, jaka jest wymagana do certyfikacji, ważne jest uczestnictwo we wszystkich spotkaniach w ramach kursów.

W nagłych przypadkach, czy w przypadku choroby, która uniemożliwia uczestnictwo w sesji szkoleniowej, należy niezwłocznie skontaktować się ze swoim trenerem coachingu oraz Agnieszką Bloch (adres e-mail: biuro@pracownianovo.pl). W celu nadrobienia nieobecności, należy zapoznać się z materiałami z sesji, obejrzeć wymagane nagrania sesji demonstracyjnych, a także odbyć zjazd weekendowy w zastępstwie tego, którego dotyczy nieobecność w uzgodnionym terminie.

W przypadku opuszczenia liczby godzin kursu powyżej 4h, istnieje możliwość odpłatnej pracy z trenerami coachingu w Pracowni NOVO w celu nadrobienia opuszczonego materiału lub zapisania się na inną edycję kursu. W przypadku opuszczenia liczby godzin mentor coachingu powyżej (2 h), niezbędne jest zorganizowanie na swój koszt indywidualnych sesji mentor coachingu z mentor coachami Pracowni NOVO, aby ukończyć wymagane 10 godzin mentor coachingu i spełnić wymagania ICF.

Zapytania i zażalenia dotyczące powyższych zapisów są rozpatrywane indywidualnie i muszą być składane w formie pisemnej do trenera coachingu i Agnieszki Bloch (adres e-mail: biuro@pracownianovo.pl).

Aktywność podczas kursu

Nasze kursy zostały stworzone w taki sposób, aby zachęcały uczestników do interakcji i zaangażowania. Dlatego też oczekujemy uczestnictwa w proponowanych na kursie aktywnościach, takich jak, między innymi, rozmowy z prowadzącym i innymi uczestnikami, próbne sesje coachingowe i ćwiczenia polegające na empirycznym uczeniu się. Jeśli nie możesz uczestniczyć w danej aktywności, niezwłocznie poinformuj o tym prowadzącego. Więcej szczegółów znaleźć można w kodeksie postępowania (poniżej).

Kodeks Postępowania

Od uczestników oczekuje się profesjonalnego zachowania na wszystkich sesjach. Obejmuje to między innymi:

 • Punktualne pojawianie się na wszystkich sesjach.
 • Uczestnictwo we wszystkich zajęciach coachingowych online oraz sesjach mentor-coachingowych.
 • Włączanie kamery na sesjach online odbywających się na żywo.
 • Aktywne uczestnictwo we wszystkich zajęciach i sesjach mentor-coachingowych. Oznacza to bycie przygotowanym do zajęć, branie udziału w dyskusjach i ćwiczeniach, branie odpowiedzialności za proces uczenia się, angażowanie się w proces uczenia się pozostałych uczestników.
 • Angażowanie się w dyskusje w sposób szczery i uczciwy.
 • Okazywanie szacunku innym uczestnikom i nauczycielom, włączając w to wyciszenie telefonów komórkowych, niewysyłanie wiadomości tekstowych i unikanie innych zachowań, które mogą rozpraszać innych.
 • Reprezentowanie postawy akceptującej różnorodność i integrację, przy poszanowaniu godności i człowieczeństwa innych.

Polityka częściowego ukończenia kursu:

Zaświadczenie o częściowym ukończenia kursu

Pracownia Coachingu NOVO może wydać zaświadczenie o częściowym ukończeniu kursu. Liczba zaliczonych godzin będzie zależała od liczby godzin w wybranym programie nauczania. Jeśli chcesz otrzymać zaświadczenie o częściowym ukończeniu kursu, w którego trakcie jesteś lub na który zapisałeś się wcześniej, proszę skontaktuj się z Agnieszką Bloch (adres e-mail: biuro@pracownianovo.pl) nie później niż w terminie 30 dni po dacie zakończenia kursu. Należy zawrzeć szczegółowe informacje na temat kursu, na który byłeś zapisany, liczbę godzin, o których zaliczenie się ubiegasz, jak również wszystkie inne dodatkowe istotne informacje. Jeśli prośba zostanie rozpatrzona pozytywnie Pracownia Coachingu NOVO wyda zaświadczenie o częściowym ukończeniu szkolenia, z informacją o tym, ile godzin szkolenia zostało ukończonych.

Polityka płatności/opłat

Przy potwierdzaniu rejestracji na kurs obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Zapis na kurs następuje w momencie otrzymania przez nas całości wpłaty. Wpłaty muszą zostać dokonane przy zgłoszeniu na kurs. Obowiązująca waluta to PLN. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty. W tej sprawie prosimy o kontakt z Agnieszką Bloch (adres e-mail: biuro@pracownianovo.pl)

Polityka zwrotu pieniędzy

Pisemne zawiadomienie o rezygnacji wchodzi w życie w dniu otrzymania owej rezygnacji przez Pracownię Coachingu NOVO. Zwrot pieniędzy nastąpi w przeciągu 30 dni roboczych od dnia przesłania informacji na temat rezygnacji czy wypisania się z kursu.

Zmiany w zapisie na kursy

Zmiany w zapisie na kursy w Pracowni Coachingu NOVO, takie jak zamiana z innym uczestnikiem czy zmiana daty kursu, muszą zostać zgłoszone co najmniej 14 dni przed datą startu programu. Uczestnicy mogą skontaktować się z Agnieszką Bloch (adres e-mail: biuro@pracownianovo.pl) w celu zmiany swojego zapisu na kursy w NOVO. Zmiana kursu będzie możliwa, jeśli na kursie/szkoleniu będą jeszcze wolne miejsca.

Akceptacja zaświadczeń o częściowym ukończeniu kursu od innych akredytacji i programów.

W przypadku ukończenia programu Poziomu 1.  w innej organizacji, przeniesiemy Twoje ukończone godziny do Poziomu 2. naszego programu w Pracowni Coachingu NOVO. Niezbędne jest przedstawienie potwierdzenia ukończenia Poziomu 1., zawierającego nazwę organizacji, liczbę ukończonych godzin, certyfikat ukończenia i dane kontaktowe organizacji lub nauczyciela coachingu. Pracownia Coachingu NOVO w razie potrzeby może poprosić uczestnika o bardziej szczegółowe informacje lub dokumentację. Proszę skontaktować się z Agnieszką Bloch (adres e-mail: biuro@pracownianovo.pl) w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji.

UWAGA! Nie mamy możliwości akceptacji zaświadczeń o częściowym ukończeniu kursu w innych akredytowanych programach!

W chwili obecnej nie jesteśmy w stanie zaakceptować zaświadczeń o częściowym ukończeniu kursu od innych organizacji i dostawców programów coachingowych. Nawet w przypadku ukończenia Poziomu 1. w innej organizacji i częściowym ukończeniu Poziomu 2 w innej organizacji, należy zapisać się na cały Poziom 2. programu w Pracowni Coachingu NOVO. W przypadku pytań dotyczących powyższego procesu, prosimy o kontakt z Agnieszką Bloch (adres e-mail: biuro@pracownianovo.pl).

Oświadczenie w sprawie etyki, uczciwości i przejrzystości

Jako akredytowany partner i dostawca akredytowanych w ICF kursów oraz szkoleń, nasza organizacja przestrzega i podkreśla znaczenie Kodeksu Etycznego ICF. Kodeks Etyczny ICF opisuje kluczowe wartości, zasady etyczne i standardy zachowań obowiązujące wszystkich profesjonalistów ICF. Przestrzeganie tych etycznych standardów zachowania jest pierwszą z kluczowych kompetencji coachingowych ICF. Tutaj możesz przeczytać więcej o Kodeksie Etycznym ICF. 

Dodatkowo, Pracownia Coachingu NOVO zobowiązuje się działać uczciwie i przejrzyście. Zarówno od siebie samych jak i od naszych uczestników wymagamy najwyższego poziomu uczciwości i dążymy do jak największej przejrzystości poprzez wyraźne wskazywanie środków, które podejmujemy, aby nasze programy były realizowane w sposób etyczny. Nie uznajemy technik sprzedaży, które wykorzystywałyby manipulację lub byłyby nieuczciwe, i robimy wszystko, aby nasz proces sprzedaży był bezpieczny i etyczny. Oprócz tego, pracujemy nad tym, aby ceny wszystkich programów były uczciwe i sprawiedliwe, w celu zapewnienia dostępności i wysokiej jakości edukacji coachingowej w Polsce i na świecie.

Nauczyciele / trenerzy / mentor coachowie i egzaminatorzy oraz właściciele

Pracowni Coachingu NOVO

POBIERZ DARMOWY E-BOOK

"JAK POMÓC SOBIE I INNYM? 5 KROKÓW, by samodzielnie polepszyć swój związek, karierę i samopoczucie!"