Studium coacha

Start najbliższej edycji online 16-17 stycznia 2021 r.
Warto jednak zapisać się już dziś i skorzystać z rabatu nawet do 1.000 zł
Napisz do nas i dowiedz się, jak skorzystać z rabatu – KONTAKT

Sprawdź nasze edycje online – Coach Biznesu (I poziom) – kurs online

STUDIUM ZAWODOWE COACHA BIZNESU to kompleksowy program szkoleniowy przygotowujący do roli coacha.

Program Studium jest przygotowany w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenia coachingowe we współpracy z organizacjami biznesowymi oraz w oparciu o najlepsze doświadczenia związane z kształceniem life coachów i coachów biznesu.

Szkolimy w oparciu o standardy największej na świecie organizacji zrzeszającej coachów – International Coach Federation (ICF).

Uczestnicy Studium w trakcie szkolenia rozwijają 11 Kompetencji Kluczowych Coacha ICF – więcej o kompetencjach

Jakość naszej pracy została doceniona przez największą organizację zrzeszającą coachów na świecie – International Coach Federation. Studium Zawodowe Coacha Biznesu uzyskało akredytację ACTP (Accredited Coaching Training Program), co daje wiele korzyści naszym absolwentom przy staraniu się o akredytacje na poziomie ACC (Associate Certified Coach) oraz PCC (Professional Certified Coach).

DLACZEGO NASZE STUDIUM?

 • Program jest zgodny z wymogami ICF i przygotowuje do akredytacji na poziomie Associate Certified Coach. Program obejmuje 60 godzin kształcenia kompetencji coachingowych ICF.
 • W ramach Studium oferujemy 11 godzin mentor coachingu, w tym: 4 dwugodzinne sesje grupowe i 3 sesje indywidualne.
 • Zajęcia prowadzą wyłącznie akredytowani coachowie i trenerzy coachingu. Sesje mentor coachingu są prowadzone przez coachów na poziomie Professional Certified Coach i Master Certfied Coach.
 • W trakcie Studium prezentujemy różne specjalizacje coachingowe – life coaching, coaching kariery, coaching przedsiębiorczości i coaching biznesowy.
 • Absolwenci Studium otrzymują wsparcie w zakresie budowania praktyki coachingowej dzięki stażom w Studium Coacha i stażom u naszych Partnerów Biznesowych.
 • Absolwenci uzyskują ułatwienia w procesie ubiegania się o akredytację ICF na poziomie ACC (Associate Certified Coach), w tym: zwolnienie z egzaminu ustnego, niższe opłaty akredytacyjne oraz krótszy czas uzyskania certyfikatu (4 tygodnie zamiast 14 tygodni).

CELE SZKOŁY

Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie uczestników do pełnienia roli coacha, w tym w szczególności:

 • Rozwój umiejętności coachingowych w pracy z klientami indywidualnymi i biznesowymi.
 • Przygotowanie do zdobycia akredytacji International Coach Federation.
 • Prezentacja sprawdzonych narzędzi, technik i modeli coachingowych, w tym autorskiego modelu NOVO.
 • Stworzenie okazji do doświadczenia na sobie mocy coachingu.
 • Prezentacja przykładowych wdrożonych programów coachingowych w organizacjach.
 • Wsparcie na etapie wdrażania nabytych umiejętności.

O STUDIUM

Coaching jest doskonałą metodą pracy z ludźmi, którzy chcą się rozwijać i pełniej korzystać z własnego potencjału. Prowadzenie sesji coachingowych wymaga od coacha posiadania szeregu specjalistycznych kompetencji. Studium Zawodowe Coacha Biznesu powstało z myślą o tych wszystkich, którzy chcą pracować, bądź już pracują z indywidualnymi Klientami i potrzebują efektywnych narzędzi i specyficznych umiejętności do tego, aby móc wyzwolić moc, która nich tkwi.

Studium Zawodowe Coacha Biznesu jest kursem, który kończy się egzaminem i dyplomem ukończenia Studium Zawodowego Coacha Biznesu oraz Certyfikatem i tytułem Coacha Biznesu NOVO. Program kursu i końcowy egzamin jest zgodny z standardami International Coach Federation. Program przygotowuje do akredytacji na poziomie Associated Certified Coach (ACC). Cykl zajęć trwa 6 miesięcy i obejmuje: 4 zjazdy weekendowe (sobota i niedziela), 6 grupowych telefonicznych teleklas oraz 3 indywidualne telefoniczne sesje superwizyjne, w tym w szczególności:

 • 60 godzin zegarowych zajęć kursu podstawowego (56 godzin szkolenia w sali, 4 godziny grupowych sesji telefonicznych),
 • 11 godzin zegarowych mentor coachingu (8 godzin mentor coachingu grupowego i 3 godziny mentor coachingu indywidualnego),
 • 10 godzin zegarowych indywidualnej pracy coachingowej w roli coacha i klienta /tzw. peer-coaching/,

Studium ma charakter praktyczny i warsztatowy. 80% zajęć to intensywny trening umiejętności, podczas których rozwijanych jest 11 kluczowych kompetencji International Coach Federation. Prezentowana podczas zajęć teoria podawana jest w ilości koniecznej do zrozumienia istoty coachingu i do skutecznej praktyki coachingowej, Podczas sesji wykorzystywane są różnorodne metody rozwojowe, tj. demonstracje sesji coachingowych, interwizja i superwizja sesji prowadzonych przez uczestników Studium.

Wszystkie zajęcia kursu podstawowego oraz wszystkie sesje mentor coachingu są realizowane w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym (ogółem 71 godzin zegarowych).

Zajęcia prowadzone są wyłącznie przez certyfikowanych coachów International Coach Federation. Mentor coaching prowadzą coachowie z akredytacją na poziomie MCC (minimum 2500 godzin praktyki coachingowej) oraz PCC (minimum 500 godzin praktyki coachingowej).

Program kierowany jest do:

 • trenerów,
 • doradców zawodowych,
 • psychologów,
 • terapeutów,
 • nauczycieli,
 • liderów zespołów roboczych i projektowych,
 • menedżerów,

oraz wszystkich tych, którzy wspierają innych w relacji 1 na 1.

PROGRAM SZKOŁY

Moduł wprowadza w tematykę coachingu. Prezentujemy podstawowe zasady pracy coachingowej oraz specyfikę coachingu. Podczas szkolenia ćwiczymy bazowe umiejętności coacha. Prezentujemy podstawowe techniki i modele coachingowe oraz wyjaśniamy, jak je zastosować w pracy z klientami. Uczestnicy mają możliwość doświadczania na sobie procesu coachingu.

TREŚCI SZKOLENIOWE:

 • Specyfika i warunki coachingu.
 • Coaching a inne metody pracy w relacji indywidualnej.
 • Zastosowania coachingu.
 • Podstawowe umiejętności coacha – pętla coachingu.
 • Rola coachee w procesie coachingowym.
 • Relacja i partnerstwo w coachingu.
 • Proces coachingu:
  • Etapy i struktura procesu coachingowego.
  • Cele w procesie coachingowym – wizja, cele na proces coachingowy, cele na sesje.
  • Wizualizacja i praca z celami.
  • Praca z wartościami w coachingu.
  • Poziomy Diltsa
 • Przykłady programów coachingu.
 • Kodeks Etyczny i standardy zawodu coacha.

Podczas pierwszego zjazdu koncentrujemy się na Kluczowych Kompetencjach Coacha wg ICF:

 • Zgodność z wytycznymi Kodeksu Etycznego i standardami zawodu coachingu.
 • Uzgodnienie kontraktu coachingu.
 • Budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa w coachingu.

W trakcie modułu koncentrujemy się pogłębianiu wykorzystania umiejętności coacha do efektywnej pracy z klientami. Prezentujemy kolejny zestaw narzędzi do pracy coachingowej, jednakże nasza uwaga utrzymuje się w obszarze wykorzystania kompetencji coachingowych na wyższych poziomach.

TREŚCI SZKOLENIOWE:

 • Zadawanie mocnych pytań w coachingu.
 • Przegląd w coachingu.
 • Praca z metaforą w coachingu.
 • Praca z emocjami.
 • Słuchanie na wielu poziomach.
 • Gry i karty coachingowe.
 • Odzwierciedlanie, czyli lustro społeczne.
 • Praca na zasobach klienta i wzmacnianie.
 • Obecność coachingowa i „taniec” z klientem.
 • Zmiana perspektyw i praca z przestrzenią.
 • Bezpośrednia komunikacja w coachingu.
 • Elementy prowokatywne w coachingu.

Podczas drugiego zjazdu koncentrujemy się na Kluczowych Kompetencjach Coacha wg ICF:

 • Obecność coachingowa.
 • Aktywne słuchanie.
 • Zadawanie pytań sięgających sedna.
 • Bezpośrednia komunikacja.
 • Budowanie świadomości.

Moduł jest realizowany z wykorzystaniem kontekstów – pracy w tzw. coachingu życiowym oraz coachingu kariery. W trakcie szkolenia uczymy wykorzystywaia specyficznych narzędzi i sposobów pracy w określonym kontekście – uwzględniając w szczególności aspekt postawy coacha. To jaki coach jest, jak postrzega klienta oraz jak formuje daną relację – decyduje nie tylko o specyfice tej relacji, jaką jest coaching, ale także o efektywności procesu.

TREŚCI SZKOLENIOWE:

Life coaching:

 • Specyfika life coachingu.
 • Kim jest klient life coachingowy i jakie ma potrzeby?
 • Specyficzne narzędzia w pracy z klientem indywidualnym.
 • Indywidualny, a jednak biznesowy – obszary, które pojawiają się w life coachingu.
 • Przykładowe programy life coachingowe.
 • Rozkładanie akcentów w life coachingu.
 • Kontraktowanie i budowanie partnerstwa w life coachingu.
 • Perspektywa relacyjna i zadaniowa.

Coaching kariery:

 • Specyfika coachingu kariery.
 • Narzędzia career coacha.
 • Przykładowe programy coachingu kariery.
 • Dodatkowe, niecoachingowe obszary wsparcia w rozwoju kariery.
 • Personal branding.
 • Przykładowe programy coachingu kariery.

Coaching w obszarach:

 • Ograniczających przekonań.
 • Misji oraz Tożsamości.

Podczas trzeciego zjazdu koncentrujemy się na Kluczowych Kompetencjach Coacha wg ICF:

 • Projektowanie działa.
 • Planowanie i wytyczanie celów.
 • Zarządzanie postępami i zaangażowaniem.

Moduł dotyka specyfiki coachingu biznesowego. W trakcie szkolenia prezentujemy sposoby i narzędzia niezbędne do pracy ze specyficznymi wyzwaniami biznesowymi. Prezentowane techniki omawiamy w oparciu o nasze doświadczenia z pracy coachingowej w organizacjach. Uczestnicy mają możliwość obserwować sesje coachingu w biznesie, a także okazję do poznania podstaw budowania wizerunku coacha biznesowego i funkcjonowania na rynku w tym obszarze.

TREŚCI SZKOLENIOWE:

 • Specyfika coachingu w realiach biznesu.
 • Trójstronna relacja i kontraktowanie programów biznesowych.
 • Wizerunek coacha biznesowego.
 • Proces sprzedaży, sesje próbne.
 • Ustalanie efektywnych miar osiągnięcia celów biznesowych.
 • Przykładowe programy coachingowe.
 • Narzędzia oceny – ocena 360st oraz AC/DC jako miary efektywności przed i po procesie coachingu biznesowego.
 • Marketing w coachingu.
 • Jak funkcjonować jako coach na rynku – podstawy.

Podczas czwartego zjazdu koncentrujemy się na integracji wszystkich 11 Kluczowych Kompetencji Coacha wg ICF, co stanowi preludium do pracy w ramach PROGRAMU MENTOR COACHINGU.

Program Mentor Coachingu przygotowuje do egzaminu akredytacyjnego International Coach Federation na poziomie Associate Certified Coach (ACC).

Program obejmuje 8 godzin mentor coachingu grupowego oraz 3 godziny mentor coachingu indywidualnego. Mentor coaching właśnie w takim zakresie jest jednym z warunków akredytacyjnych na poziomie ACC – więcej informacji na stronach ICF.

Mentor coaching grupowy jest realizowany w formie czterech 2-godzinnych grupowych teleklas i trzech 1-godzinnych indywidualnych sesji telefonicznych.

Dodatkowo w ramach kształcenia podstawowego realizujemy 2 dodatkowe teleklasy poświęcone standardom International Coach Federation. Teleklasy poświęcone są przede wszystkim standardom etycznym i kompetencyjnym opisanym w Kodeksie Etycznym ICF.

Moduły 1 – 4 odbywają się w soboty w godzinach 10:00-18:00 oraz w niedziele w godzinach 9:00-17:00.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

Warunkiem uczestnictwa w Studium Zawodowym Coacha Biznesu jest:

 • ukończenie studiów magisterskich oraz przynajmniej rok pracy zawodowej,
 • ukończenie studiów licencjackich lub inżynierskich i przynajmniej trzy lata pracy zawodowej,
 • ukończenie szkoły średniej oraz sześć lat doświadczenia w zarządzaniu ludźmi lub firmą, konsultingu, trenerstwie lub edukacji.

Pozytywne przejście procesu rekrutacji – podczas procesu rekrutacji sprawdzana jest: 1) motywacja do uczestnictwa w projekcie, 2) możliwość zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności w obecnej lub przyszłej pracy zawodowej.

Proces rekrutacji oparty jest na wywiadzie prowadzonym przez doświadczonego mentor coacha i superwizora coachingu.

Szczegółowe warunki określające:

 • potwierdzenia uczestnictwa w programie,
 • ukończenia programu,
 • zasad rezygnacji z uczestnictwa w programie,
 • odwołania programu,

są opisane w Formularzu Zgłoszeniowym, który otrzymasz, kiedy napiszesz do nas.

Koszt uczestnictwa w Studium Zawodowym Coacha Biznesu wynosi 8.650 zł (z VAT). Koszt obejmuje program mentor coachingu w wymiarze 10 godzin wymagany do akredytacji International Coach Federation na poziomie Associate Certified Coach (ACC).

Warto zapisywać się z wyprzedzeniem. Możesz zyskać nawet do 1.000 zł rabatu.

Dodatkowe rabaty możesz uzyskać przy płatności jednorazowej i zgłoszeniach grupowych.
Powyższe rabaty nie łączą się ze specjalnymi kuponami rabatowymi.
Płatności można rozkładać na raty.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o rabatach i systemie płatności.

Zapraszamy do zapoznania się z terminami aktualnych i przyszłych edycji Studium Zawodowego Coacha Biznesu.

Osoby zainteresowane uczestnictwem, zachęcamy do przejrzenia informacji o programie i warunkach uczestnictwa.

NAJBLIŻSZE PLANOWANE EDYCJE
Kliknij w nazwę edycji, aby sprawdzić harmonogram poszczególnych sesji szkoleniowych.

Aktualnie nie planujemy uruchomienia edycji stacjonarnych.
Zapraszamy na nasze edycje online – Sprawdź tutaj


EDYCJE W TRAKCIE
Kliknij w nazwę edycji, aby sprawdzić harmonogram poszczególnych sesji szkoleniowych.


EDYCJE ZAKOŃCZONE

Warszawa – 25 edycja / 32 edycja (styczeń 2020)
Lublin – 2 edycja / 31 edycja (listopad 2019)
Warszawa – 24 edycja / 30 edycja (wrzesień 2019)
Warszawa – 23 edycja / 29 edycja (maj 2019)
Warszawa – 22 edycja / 28 edycja (luty 2019)
Warszawa – 21 edycja / 27 edycja (grudzień 2018)
Warszawa – 20 edycja / 26 edycja (wrzesień 2018)
Warszawa – 19 edycja / 25 edycja (maj 2018)
Lublin – 1 edycja / 24 edycja (kwiecień 2018)
Warszawa – 18 edycja / 23 edycja (luty 2018)
Warszawa – 17 edycja / 22 edycja (grudzień 2017)
Olsztyn – 1 edycja / 21 edycja (październik 2017)
Warszawa – 16 edycja / 20 edycja (październik 2017)
Poznań – 2 edycja / 19 edycja (październik 2017)
Warszawa – 15 edycja / 18 edycja (maj 2017)
Warszawa – 14 edycja / 17 edycja (styczeń 2017)
Warszawa – 13 edycja / 16 edycja (listopad 2016)
Warszawa – 12 edycja / 15 edycja (wrzesień 2016)
Warszawa – 11 edycja / 14 edycja (kwiecień 2016)
Warszawa – 10 edycja / 13 edycja (marzec 2016)
Warszawa – 9 edycja (styczeń 2016)
Warszawa – 8 edycja (listopad 2015)
Warszawa – 7 edycja (wrzesień 2015)
Warszawa – 6 edycja (maj 2015)
Katowice – 2 edycja (kwiecień 2015)
Warszawa – 5 edycja (styczeń 2015)
Katowice – 1 edycja (listopad 2014)
Poznań – 1 edycja (listopad 2014)
Warszawa – 4 edycja (październik 2014)
Warszawa – 3 edycja (lipiec 2014)
Warszawa – 2 edycja (maj 2014)
Warszawa – 1 edycja (marzec 2014)

Jeśli chcesz wziąć udział w Studium Zawodowym Coacha Biznesu, pobierz formularz zgłoszeniowy, wydrukuj go, uważnie przeczytaj warunki uczestnictwa w programie, wypełnij i odeślij na nasz numer fax: (89) 679 53 54 lub adres e-mail: biuro@pracownianovo.pl.

W razie pytań lub wątpliwości pisz do nas lub dzwoń – Kontakt

Mamy przekonanie, że to co robimy jest wartościowe merytorycznie i bardzo dobrze prowadzone. Wiemy jednak, że kupowanie szkoleń, to jak kupowanie kota w worku. Jedyne, co możesz sprawdzić, to nasze referencje. Zobacz, co inni piszą o naszej pracy:

Referencje Michała – profil na Goldenline.pl
Referencje Rafała – profil na Goldenline.pl, profil na LinkedIn.pl

Zadowolenie naszych przyszłych absolwentów to nasz absolutny priorytet. Tak samo jak Tobie, nam również zależy na Twoim sukcesie w roli trenera biznesu. Twoje umiejętności budują naszą markę i reputację w branży.

Dlatego gwarantujemy jakość.
Gwarantujemy 100% zadowolenia!

Zapytaj, dlaczego warto pracować z nami!

Odpowiemy na każde Twoje pytanie lub wątpliwość.
 • Zapytaj o program.
 • Zapytaj o kadrę trenerską.
 • Zapytaj o warunki uczestnictwa.